Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 185/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Pszczynie z 2015-07-31

Sygn. akt IV P 185/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Pszczynie

Wydział IV Pracy

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Ewa Wieczorek

Protokolant:

Wiesława Zawiła

przy udziale -

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015 roku w Pszczynie na rozprawie

z powództwa K. H., W. K., J. L. (L.), A. P. (P.), W. P.

przeciwko (...) Spółce (...) z siedzibą w K.

o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

1.  zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz powodów W. K., J. L. kwoty po 1.195,08 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 8/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 maja 2014 do dnia zapłaty

2.  nakazuje pobrać od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Pszczynie kwotę 120,00 (sto dwadzieścia złotych 0/100) tytułem zwrotu kosztów sądowych, od uiszczenia których powodowie byli zwolnieni

3.  zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz powodów W. K., J. L. kwoty po 180,00 (sto osiemdziesiąt złotych 0/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

4.  zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz powódek K. H. i W. P. kwoty po 896,25 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 25/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 maja 2014 do dnia zapłaty

5.  umarza postępowanie w pozostałym zakresie odnośnie powódek K. H. i W. P.

6.  nakazuje pobrać od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Pszczynie kwotę 90,00 (dziewięćdziesiąt złotych 0/100) tytułem zwrotu kosztów sądowych, od uiszczenia których powodowie byli zwolnieni

7.  zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz powódek K. H., W. P. kwoty po 90,00 (dziewięćdziesiąt złotych 0/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania

8.  umarza postępowanie w stosunku do powoda A. P.

9.  zasądza od powoda A. P. na rzecz pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. kwotę 180,00 (sto osiemdziesiąt złotych 0/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

Sędzia Sądu Rejonowego

Sygn. akt. IV P 185/15 P., dnia 06 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE

do wyroku Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 31 lipca 2015r.

Powodowie A. P., W. P., W. K., K. H. oraz J. L. wnieśli do tut. Sądu pozew domagając się zasądzenia do pozwanej (...) S.A. w K. na swoją rzecz kwot po (...),08 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 8/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01 maja 2014r. tytułem ekwiwalentu pieniężnego za bezpłatny węgiel przysługujący emerytom, rencistom i innym uprawnionym osobom na podstawie porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 roku zawartego pomiędzy Zarządem (...) S.A., a organizacjami związków zawodowych.

Uzasadniając żądanie pozwu powodowie podawali, iż byli pracownikami Kopalni (...) (ewentualnie wdowami po emerytach/ rencistach górniczych), aktualnie zaś pobierają świadczenie emerytalno- rentowe i na podstawie §10 Porozumienia z 20.12.2004r zawartego pomiędzy Zarządem (...) S.A., a organizacjami związków zawodowych przysługiwał im bezpłatny węgiel deputatowy na zasadach określonych w załączniku nr 14 do Porozumienia. Porozumienie zastąpiło w tym względzie zakładowy układ zbiorowy pracy, który regulował uprzednio kwestie uprawnień do bezpłatnego węgla deputatowego dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych. Powodowie podali, że dnia 06.02.2014 r. (...) S. A. zawarła w trybie art. 9 kodeksu pracy porozumienie z organizacjami związków zawodowych na mocy, którego zmniejszyła roczny wymiar bezpłatnego węgla przysługującego emerytom, rencistom i innym uprawnionym osobom o jedną tonę rocznie, a to na okres dwóch lat począwszy od dnia 01 stycznia 2014r.

W niniejszej sprawie powodowie dochodzą niespornej części świadczenia albowiem pozwana do dnia wniesienia pozwu nie zrealizowała niespornej części świadczenia w wysokości równowartości 2 ton.

W odpowiedzi na pozew pozwana (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wniosła o oddalenie wszystkich powództw i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zdaniem pozwanej powództwo powinno ulec oddaleniu z braku podstaw faktycznych i prawnych. Pozwana podała, iż bezspornym pozostaje fakt, iż powodowie byli w przeszłości jej pracownikami lub poprzedników prawnych pozwanej. Pozwana przyznała również, że każdy z powodów uprawniony był i jest do bezpłatnego deputatu węglowego. Wobec wygaśnięcia układu zbiorowego, jaki obowiązywał u poprzednika prawnego pozwanej wyłącznym źródłem prawa powodów do bezpłatnego węgla w naturze jest porozumienie, jakie zawarte zostało w dniu 20.12.2004r. pomiędzy Zarządem (...) S.A., a organizacjami związków zawodowych. Te same strony zawarły dodatkowe porozumienie w dniu 06 lutego 2014r., którym zmniejszyły (zawiesiły na okres 2 lat) wymiar bezpłatnego węgla przysługujący wymienionym o 1 tonę . W dniu 10 grudnia 2014r. została podjęta przez pozwaną uchwała nr 1167/2014, zgodnie z która emeryci i renciści i inne uprawnione osoby mogą pobrać w terminie do 30 czerwca 2014r. taką ilość bezpłatnego węgla w naturze, o jaką pomniejszony został jego roczny wymiar za rok 2014r. O treści tej uchwały pozwana powiadomiła ZUS. Zatem pozwana odstąpiła od stosowania przez okres 2 lat, w tym w roku 2014 zasady zmniejszenia uprawnionym deputatu węglowego o 1 tonę. Pozwana zarzuciła, iż rzeczą powszechnie znaną jest fakt dobrowolnego realizowania przez pozwaną deputatu.

Pozwana zarzuciła, iż żądanie zasądzenia ekwiwalentu pieniężnego jest pozbawione podstaw wobec dokonanego wyboru formy realizacji prawa.

Na rozprawie w dniu 31 lipca 2015r. pełnomocnik powodów odnośnie powódek K. H. i W. P. ograniczyła powództwo do kwoty 896,25zł., ponad tą kwotę cofnęła żądanie wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Pełnomocnik powódek oświadczyła, iż powódkom przysługiwał deputat za rok 2014 w wymiarze 2,5 tony i domaga się deputatu za 1,5 tony węgla, co stanowi kwotę 896,25zł., a nadto, iż powódki do dnia dzisiejszego nie otrzymały spornej 1,5 tony węgla.

Odnośnie powoda A. P. pełnomocnik powodów cofnęła żądanie pozwu w całości wraz ze zrzeczeniem się roszczenia oraz wniosła o odstąpienie powoda od obciążenia kosztami postępowania.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny.

Kopalnia (...) z siedzibą w C. do dnia 28.02.1993r. była przedsiębiorstwem państwowym. Z dniem 01.03.1993r. wraz z pięcioma innymi kopalniami węgla kamiennego przekształcona została w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa funkcjonującą pod firmą (...). Przekształcenie dokonane zostało na podstawie ustawy z dnia 05.02.1993r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. nr 16 poz. 59). (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. jest następcą prawnym 5 spółek węglowych – w tym także (...) S.A. z siedzibą w T.. W dniu 1 lutego 2003 roku pozwana (...) S.A. i (...) Spółka (...) zawarły umowę zbycia przedsiębiorstwa, na podstawie której (...) S.A. nabyła od (...) S.A. przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55 kodeksu cywilnego, obejmujące między innymi Kopalnię (...) w C., w której niegdyś pracowali powodowie. W związku z nabyciem przedsiębiorstwa w postaci KWK (...) – a w konsekwencji przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę - po roku od jego nabycia przez (...) przestał obowiązywać układ zbiorowy pracy z 1 czerwca 1992 roku, obowiązujący u poprzedniego pracodawcy ( (...) Spółki (...) – zbywcy KWK (...)).

Dowód: umowa zbycia przedsiębiorstwa zawarta w formie aktu notarialnego rep. A. (...).

Zgodnie z §32 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników KWK (...) z dnia 01.06.1992r.( tekst jednolity z dnia 24 stycznia 1995 roku, data wpisu do rejestru (...) 6 kwietnia 1995roku), emerytom, rencistom i innym osobom nie będącym pracownikami przysługuje bezpłatny węgiel w naturze, na warunkach określonych w ust.2-7 (§32 ust.1 UZP z 1992 roku). Uprawnienie do bezpłatnego węgla w naturze przysługuje zamieszkałym w kraju emerytom i rencistom w wymiarze 3 t. rocznie (ust.2). Uprawnienie do bezpłatnego węgla w naturze przysługuje także wdowcom, wdowom i sierotom, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po pracownikach, którym przysługiwał węgiel w naturze (ust.4). Uprawnienie do bezpłatnego węgla w naturze powstaje z datą zgłoszenia wniosku w Przedsiębiorstwie, z którego pracownik odszedł na emeryturę lub rentę (ust.5).

Dowód: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla (...) KWK (...) w C., tekst jednolity z dnia 24 stycznia 1995 roku.

W dniu 20 grudnia 2004 roku doszło do porozumienia pomiędzy Zarządem pozwanej (...) S.A., a organizacjami związków zawodowych. W ramach tego porozumienia zobowiązano się do kontynuowania negocjacji nad nowym jednolitym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla (...) S.A., dążąc do jego podpisania w jak najkrótszym terminie. Do dnia dzisiejszego układ taki nie został zawarty. Na podstawie §10 porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 roku ustalono, że do czasu wejścia w życie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy prawo do bezpłatnego węgla przysługuje emerytom, rencistom oraz innym uprawnionym osobom wg dotychczasowych zasad. Porozumienie z 20 grudnia 2004 roku weszło w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku. Załącznikiem do porozumienia z dnia 20 grudnia 2014 roku był podpisany w tej samej dacie aneks nr (...) w sprawie bezpłatnego węgla dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób. Zgodnie z §1 ust.1 aneksu nr (...) prawo do bezpłatnego węgla dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób co do zasady było realizowane w ekwiwalencie pieniężnym, a na wniosek uprawnionego w naturze. W myśl §3 ust. 1 załącznika byłym pracownikom, których stosunek pracy został rozwiązany z (...) S.A. od dnia jego wejścia w życie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (...) przysługuje bezpłatny węgiel w wymiarze 3 ton rocznie. Zgodnie z §3 ust.3 bezpłatny węgiel w wymiarze 3 ton rocznie przysługuje również wdowom, wdowcom i sierotom, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po byłych pracownikach, o których mowa w §3 ust1.

Dowód: porozumienie zawarte w dniu 20 grudnia 2004 roku pomiędzy Zarządem (...) S.A. a organizacjami związków zawodowych wraz z załącznikiem nr 14.

Na przełomie 2013 i 2014 roku rynek zbytu węgla kamiennego doznał poważnego kryzysu w wyniku którego sytuacja finansowa pozwanej uległa znacznemu pogorszeniu i koniecznym z punktu widzenia ekonomii stało się wdrożenie programu restrukturyzacyjnego, który miał polegać – między innymi – na ograniczeniu ilości bezpłatnego węgla przysługującego byłym pracownikom. I tak w dniu 6 lutego 2014 roku Zarząd (...) S.A. zawarł z organizacjami związków zawodowych porozumienie mocą którego zmniejszono roczny wymiar bezpłatnego węgla przysługującego emerytom, rencistom i innym uprawnionym osobom o jedną tonę rocznie – na okres 2 lat (§6 ust.1 porozumienia). Postanowienie to weszło w życie z dniem podpisania porozumienia. Uchwałą nr 73/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku Zarząd (...) przyjął w/w porozumienie.

Dowód: porozumienie z dnia 6 lutego 2014 roku pomiędzy Zarządem kompanii Węglowej a organizacjami związków zawodowych wraz z uchwałą 73/2014.

Czasowe pozbawienie około (...) emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych 1 t. węgla pozwoliłoby pozwanej na zaoszczędzenie około 95, 6 mln zł rocznie.

Dowód: pismo Dyrektora Polityki Płacowej z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Powódka K. H. była uprawniona do deputatu w wymiarze 2,5 tony węgla rocznie , w dniu 27 stycznia 2014r. powódka wybrała ekwiwalent pieniężny jako formę realizacji świadczenia . Pozwana wypłaciła powódce gotówkę za 1 tonę węgla na mocy wyroku Sadu Rejonowego w Pszczynie z dnia 30 czerwca 2014r. (sygn. akt IVP 40/14, IX Pa 731/14).

Powód W. K. była t uprawniona do deputatu w wymiarze 3 ton węgla rocznie , w dniu 17 marca 2014r. powód wybrał ekwiwalent pieniężny jako formę realizacji świadczenia.

Powód J. L. był uprawniony do deputatu w wymiarze 3 ton węgla rocznie , w dniu 05 lutego 2014r. powód wybrał ekwiwalent pieniężny jako formę realizacji świadczenia .

Powód A. P. był uprawniony do deputatu w wymiarze 3 ton węgla rocznie , w dniu 21 listopada 2014r. powód wybrał ekwiwalent pieniężny jako formę realizacji świadczenia .W dniu 21 listopada2014r. powód A. P. pobrał talon na tonaż 2tony, zaś pozwana wypłaciła powodowi ekwiwalent za 1 tonę węgla na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Pszczynie wydanego w sprawie o sygn. IVP 522/14.

Powódka W. P. była uprawniona do deputatu w wymiarze 2,5 tony węgla rocznie , w dniu 05 lutego a 2014r. powódka wybrała ekwiwalent pieniężny jako formę realizacji świadczenia . Pozwana wypłaciła powódce gotówkę za 1 tonę węgla na mocy wyroku Sadu Rejonowego w Pszczynie z dnia 08 grudnia 2014r. (sygn. akt IVP 254/14 ).

Dowód: zestawienie sporządzone przez pozwaną w dniu 10 lipca 2015r., k.41 oraz z dnia 27 lipca 2015r., wyrok SR w Pszczynie z dnia 30 czerwca 2014r. sygn.,IVP 40/14, wyrok SR w Pszczynie z dnia 08 grudnia 2014r. sygn.,IVP 254/14, wyrok SR w Pszczynie z dnia 29 grudnia 2014r. sygn.,IVP 222/14 .

Powyższy stan faktyczny tut. Sąd ustalił w oparciu o wyżej przedłożone dowody z dokumentów, które nie budziły żadnych wątpliwości.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik pozwanego wniósł o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania powodów na okoliczność ustalenia czy na dzień wyrokowania powodowie pobrali deputat dochodzony pozwem. Pełnomocnik powodów oświadczył, iż powodowie nie otrzymali świadczeń objętych pozwem. Sąd pominął ten dowód jako bezprzedmiotowy i zmierzający do przewlekłości postępowania. Należy podkreślić, iż jeśli pozwany twierdził, że spełnił świadczenie wobec powodów to na pozwanym zgodnie z art. 6 KC spoczywał obowiązek wykazania tego faktu i to pisemnymi dokumentami mając na uwadze, iż pozwany jest przedsiębiorcą o szerokiej skali działania. Nie ma żadnych podstaw prawnych do przerzucania tego obowiązku na powodów zwłaszcza poprzez wzywanie ich w tym celu na rozprawę do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania na powyższą okoliczność. Uwzględnienie tegoż wniosku dowodowego powodowego powodowałoby konieczność odroczenia rozprawy, a zatem spowodowałoby nieuzasadnioną w niniejszej sprawie przewlekłość postępowania.

Sąd Rejonowy zważył

W dniu 1 lutego 2003 roku pozwana (...) S.A. na podstawie art. 23(1) kp przejęła pracowników (...) Spółki (...), w tym zatrudnionych w KWK (...). W (...) Spółce (...) obowiązywał Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla (...) KWK (...) z dnia 1 czerwca 1992 roku (data wpisu do rejestru (...) 6 kwiecień 1995 rok), który przyznawał prawo do bezpłatnego węgla zarówno pracownikom, jak i emerytom i rencistom.

Zgodnie z art. 241 8 § 1 kp „w okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu”. Z cytowanego unormowania wynika, że przedłużenie stosowania układu zbiorowego następuje tylko i wyłącznie w stosunku do pracowników, a nie emerytów i rencistów. W myśl art. 241 (8)§3 KP jeżeli w przypadkach, o których mowa w § 1 nowy pracodawca przejmuje również inne osoby objęte układem obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy, stosuje postanowienia układu dotyczące tych osób przez okres jednego roku od dnia przejęcia. Wynika z powyższego, iż z dniem 01 lipca 2004r. miał zastosowanie (...) w zakresie praw i obowiązków objętych treścią stosunku pracy (co czasu dokonania wypowiedzenia zmieniającego), nie miały już natomiast zastosowania te regulacje (...) odnoszące się do uprawnień osób nie będącymi pracownikami np. co do emerytów i rencistów.

U pozwanej do chwili obecnej nie został przyjęty zakładowy układ zbiorowy pracy, jednakże w dniu 20 grudnia 2004 roku doszło do zawarcia Porozumienia pomiędzy Zarządem pozwanej (...) a związkami zawodowymi. Porozumienie to weszło w życie od 1 stycznia 2005 roku. Przedmiotem regulacji tego porozumienia są między innymi uprawnienia do deputatu węglowego dla emerytów i rencistów, a więc grupy, do której zaliczają się powodowie. Zgodnie z §10 Porozumienia prawo do bezpłatnego węgla przysługuje emerytom, rencistom oraz innym uprawnionym osobom wg dotychczasowych zasad. W myśl Załącznika nr 14 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 prawo emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla jest realizowane co do zasady w ekwiwalencie pieniężnym z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Załączniku nr 14. Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wypłaca się do 31 marca danego roku na wskazane przez uprawnionego krajowe konto bankowe lub w terminie do 30 kwietnia danego roku w kasie jednostki organizacyjnej (§1 ust.2 pkt.2 Załącznika nr 14). Prawo do bezpłatnego węgla może zostać zrealizowane przez uprawnionego w naturze w grupie sortymentów orzech, jeżeli złoży w kopalni wydającej węgiel oświadczenie o zużyciu węgla w gospodarstwie domowym wg wzoru stosowanego w (...) S.A. (§2 ust.1 Załącznika nr 14). W §3 Załącznika nr 14 określono komu i w jakiej ilości bezpłatny węgiel przysługuje. I tak byłym pracownikom, których stosunek pracy został rozwiązany z (...) S.A. od dnia 1 stycznia 2005 roku (wejście w życie załącznika) w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (...) przysługuje bezpłatny węgiel w wymiarze 3 ton rocznie. Bezpłatny węgiel przysługuje również byłym pracownikom, którzy do dnia 1 stycznia 2005 roku korzystali z uprawnienia do bezpłatnego węgla przysługującego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego załącznika (tj. przed dniem 1 stycznia 2005 roku).

Formę realizacji uprawnienia do bezpłatnego węgla (ekwiwalent pieniężny czy węgiel w naturze) uprawnione osoby określają w deklaracji węglowej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedniego (§2 ust.4 Załącznika nr 14).

Z powyższych uregulowań wynika, że jeżeli do dnia 31 grudnia danego roku uprawniona osoba nie złoży deklaracji węglowej, to wówczas otrzyma ekwiwalent pieniężny, aby otrzymać węgiel w naturze powinna złożyć deklarację węglową. Stwierdzić należy (co wielokrotnie było już przedmiotem rozważań tut. Sądu w innych podobnych sprawach) , że Porozumienie z dnia 20 grudnia 2004 roku jest źródłem prawa pracy na podstawie którego pozwana (...) S.A. realizowała dotychczas świadczenia na rzecz emerytów i rencistów w postaci bezpłatnego węgla. Na tej podstawie wszyscy powodowie mają prawo do zapłaty deputatu w formie ekwiwalentu pieniężnego .

Porozumieniem z dnia 6 lutego 2014 roku zawartym między Zarządem (...), a organizacjami związków zawodowych dążono do zmniejszenia kosztów działalności pozwanej poprzez zawieszenie lub zmniejszenie niektórych uprawnień przysługujących pracownikom, emerytom i rencistom. I tak w §6 Porozumienia z 6 lutego 2014 roku zdecydowano o zmniejszeniu rocznego wymiaru bezpłatnego węgla przysługującego emerytom, rencistom i innym uprawnionym osobom o jedną tonę rocznie na okres dwóch lat. Porozumienie z dnia 6 lutego 2014 roku również jest źródłem prawa pracy. Należy podkreślić, iż w niniejszym postępowaniu powodowie dochodzili ekwiwalentu pieniężnego w zakresie niezmniejszonym na podstawie Porozumienia z dnia 6 lutego 2014 roku.

Na dzień 01 stycznia 2014r. dłużnik pozostawał zobowiązany zgodnie z treścią pierwotnego zobowiązania, a zatem do świadczenia bezpłatnego deputatu w kwocie pieniężnej i tylko w takiej formie (wynikającej z treści porozumienia z dnia 20 grudnia 2004r.oraz załącznika nr 14 do tegoż porozumienia) Sąd mógł wyrazić powinność pozwanego w sentencji wyroku wydanego w niniejszej sprawie.

W świetle powyższego Sąd zasądził na rzecz powodów W. K. oraz J. L. kwoty po 1195,08zł. tytułem ekwiwalentu pieniężnego za 2 tony węgla należnego za rok 2014r. albowiem powodowie W. K. oraz J. L. do dnia wyrokowania nie otrzymali spornego świadczenia należnego za rok 2014r.

O kosztach sądowych w pkt.2 Sąd orzekł na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U Nr 167, poz. 1398 z późn. zm) nakazując pobrać od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Pszczynie kwotę 120 zł tytułem zwrotu opłaty sądowej, od uiszczenia której powodowie W. K. oraz J. L. byli zwolnieni.

Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika powodów w pkt. 3 wyroku Sąd ustalił na kwoty po 180 zł na podstawie §4 i §6 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2013.490).

W pkt.4 wyroku Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powódek K. H. oraz W. P. kwoty po 896,25zł. Powódkom K. H. oraz W. P. przysługiwał deputat węglowy w wymiarze 2,5 tony za rok 2014r. Mając na uwadze, iż powódki K. H. oraz W. P. otrzymały od pozwanej ekwiwalent pieniężny za 1 tonę węgla ( której powódki dochodziły prze tut. Sądem we wcześniej prowadzonych sprawach) powódki w części cofnęły pozew podtrzymując żądanie co do 1,5 tony węgla za rok 2014r. W tym zakresie Sąd uznał żądania powódek za zasadne. W pozostałym zakresie Sąd postępowanie umorzył orzekając na podstawie art. 203§1 kpc w związku z art. 355 §1 kpc.

O kosztach postępowania w pkt.6 Sąd orzekł na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U Nr 167, poz. 1398 z późn. zm) w związku z art. 100 kpc nakazując pobrać od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Pszczynie kwotę 90 zł tytułem zwrotu opłaty sądowej, od uiszczenia której powódki K. H. oraz W. K. były zwolnione.

Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika powodów w pkt.7 wyroku Sąd ustalił na kwoty po 90zł. Sąd uznał, iż powódki proces przegrały w części, w której cofnęły powództwo. Mając na uwadze, iż powództwo zostało uwzględnione w ok.75% pozwana miała obowiązek uiścić na rzecz każdej z powódek kwoty po 135zł., zaś powódki na rzecz pozwanej kwoty po 45zł. Sąd zatem zasądził od pozwanej na rzecz każdej z powódek kwoty po 90zł. (134zł.-45zł.) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W pkt.8 wyroku wobec cofnięcia pozwu imieniem powoda A. P. Sąd postępowanie umorzył orzekając na podstawie 203§1 kpc w związku z art. 355 §1 kpc. Sąd uznał, iż brak było podstaw do odstąpienia od obciążania powoda A. P. kosztami postępowania i zasądził od tego powoda na rzecz pozwanej kwotę 180zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Reasumując, w zakresie uwzględnionego żądania Sąd orzekł na podstawie §10 Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004r. oraz na podstawie §1, §2, §3 ust. 4 pkt.1 Załącznika nr 14 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004r. O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481KC w związku z art.300KP przy zastosowaniu §1 pkt.2 Załącznika nr 14 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004r.

Sędzia Sądu Rejonowego

ZARZĄDZENIE

1.odnotować

2.odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć :

-pełn. pozwanej A. U.

3.kal.14dni lub z wpływem dołączyć zpo.

Sędzia

P., 11 sierpnia 2015 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiesława Zawiła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pszczynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Wieczorek
Data wytworzenia informacji: